header

ຄະນະບໍລິຫານອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ

- ຄະນະພັກ ຄະນະປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນປີ 1981 ຫາປີ 1983 ຊຸດທໍາອິດມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1)  ທ່ານ ທອງດໍາ ມະນີວັນ              ເປັນເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

2)  ທ່ານ ທອງແປນ ສຸກລາແສງ           ເປັນຮອງເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ

3) ທ່ານ ບົວໄລ ແສນຈົງຮັກ               ເປັນຮອງເລຂາ ແລະ ຮອງປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

4)  ທ່ານ ພໍ່ເພຍຫຼວງ                   ເປັນກໍາມະການປະຈໍາ ແລະ ຮອງປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

5)  ທ່ານ ຄໍາບົດ ສີສຸວົງ                ເປັນກໍາມະການປະຈໍາ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງ

6) ທ່ານ ສີວິໄລ ສຸລິວົງ                  ເປັນກໍາມະການພັກ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງ

7)  ທ່ານ ພັນໂທ ທອງເດືອນ ຈັນທະລາ     ເປັນກໍາມະການພັກ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງ

8)  ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນະວົງ              ເປັນກໍາມະການພັກ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງ

9)  ທ່ານ ທິດລ້ອນ ແກ້ວຈອມສີ            ເປັນກໍາມະການພັກ

10)  ທ່ານ ນາງ ແກ່ນຫີນ ຄັດສະຫວ່າງ      ເປັນກໍາມະການພັກ

11) ທ່ານ ບຸນລິນ                        ເປັນກໍາມະການພັກ

12) ທ່ານ ສຸລິນ                         ເປັນກໍາມະການພັກ

13) ທ່ານ ບຸນອັ້ງ ວົງໄຊ                  ເປັນກໍາມະການພັກ

14) ທ່ານ ຄໍາບານ                       ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

15) ທ່ານ ສິງລາ ພົມມະລີ                 ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

16) ທ່ານ ທິດແກ່ຈັນ ມາລີຈິດ              ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

17) ທ່ານ ສົມຫວັງ ສີປະເສີດ               ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

18) ທ່ານ ບຸນເສັງ ເພັງສຸກ                 ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

19) ທ່ານ ດຣ ພູເງິນ ດວງສິດທິ             ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

20) ທ່ານ ພັນໂທ ສີວອນ                  ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

21) ທ່ານ ອຸໄດ                         ເປັນກໍາມະການປົກຄອງ

ທ່ານ ທອງດໍາ ມະນີວັນ ເລຂາພັກແຂວງ ແລະ ປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

ຄະນະພັກ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທໍາອິດຈໍານວນໜຶ່ງ
- ຄະນະພັກ ຄະນະປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄລຍະວັນທີ 25/04/1983 ຫາປີ 1986 ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ທ່ານ ຄໍາໄພ ອຸ່ນດາລາ            ເປັນເລຂາຄະນະພັກ ແຂວງວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ທອງດໍາ ມະນີວັນ          ເປັນຮອງເລຂາຄະນະພັກ ແລະ ເປັນປະທານປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນ

3) ທ່ານ ພັນເອກ ແກ້ວ ຄໍາມະນີ       ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ

4) ທ່ານ ຄໍາບົດ ສີສຸວົງ             ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ຮອງປະທານປົກຄອງແຂວງ

5) ທ່ານ ສີວິໄລ ສຸລິວົງ            ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

6) ທ່ານ ພັນໂທ ຄໍາພັນ ສີບົວລິພາ     ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງແລະກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

7) ທ່ານ ພັນໂທ ທອງເດືອນ ຈັນທະລາ  ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງແລະກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

8) ທ່ານ ນາງ ແກ່ນຫີນ ຄັດສະຫວ່າງ     ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ນາງ ຫຼຽນຄໍາ ສຸວັນດີ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນະວົງ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ສິງລາ ພົມມະສີ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ບຸນອັ້ງວົງໄຊ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ຈານນໍາ ຈິດຕະວົງ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ຈານຝົນ ທອງມາລາ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສົມປຣົງ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ສຸວັນນະສົງຄາມ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

17) ທ່ານ ຫຼ້າທ້າວ                   ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

18) ທ່ານທອງເພັດ ສຸລິວົງ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

19) ທ່ານທິດລ້ອມ ແກ້ວຈອມສີ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວ

20) ທ່ານດຣ. ພູເງິນ ດວງສິດທິ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

21) ທ່ານ ບຸນເນີນ ໄຊຍະວົງສອນ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

22) ທ່ານ ສໍ ວົງສຸວັດ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

23) ທ່ານ ທິດ ແກ່ນຈັນ ມາລີຈິດ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

24) ທ່ານ ພັນໂທ ສີວອນ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

25) ທ່ານ ສົມຫວັງ ສີປະເສີດ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

 

ທ່ານ ຄໍາໄພ ອຸ່ນດາລາ ເປັນເລຂາຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດປີ 1983 ຫາ 1986 ຈໍານວນໜຶ່ງ
- ຄະນະພັກ ຄະນະປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນຄັ້ງທີ 1 ຖືກບົ່ງຕົວປີ 1986 ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ທ່ານ ພົນໂທສີພອນ ຜາລີຂັນ          ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເປັນເລຂາຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ພອແກ້ວ ຄໍາມະນີ              ເປັນຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງວຽງຈັນ

3) ທ່ານ ຄໍາບົດ ສີສຸວົງ                 ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ຮອງປະສານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ສີວິໄລ ສຸລິວົງ                  ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

5) ທ່ານ ພທ ຄໍາພັນ ສີບົວລິພາ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

6) ທ່ານ ພທ ທອງເດືອນ ຈັນທະລາ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

7) ທ່ານ ນາງ ແກ່ນຫີນ ຄັດສະຫວ່າງ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

8) ທ່ານ ນາງ ຫຼຽນຄໍາ ສຸວັນດີ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນະວົງ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

10) ທ່ານ ສິງລາ ພົມມະສີ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

11) ທ່ານ ບຸນອັ້ງ ວົງໄຊ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ຈານຝົນ ທອງມາລາ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ຈານນໍາ ຈິດຕະວົງ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ແໜ້ນ ພັນທະວົງ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ສຸວັນນະສົງຄາມ ແຈ້ງສະຫວ່າງ    ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສົມປຣົງ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

17) ທ່ານ ທອງເພັດ ສຸລິວົງ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

18) ທ່ານ ສົມຫວັງ ສີປະເສີດ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

19) ທ່ານ ທິດແກ່ນຈັນ ມາລີຈິດ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

20) ທ່ານ ດຣ. ພູເງິນ ດວງສິດທິ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

21) ທ່ານ ບຸນເນີນ ໄຊຍະວົງສອນ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

ທ່ານ ພົນໂທ ສີພອນ ຜາລີຂັນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເປັນເລຂາຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດປີ 1989 ຫາ 1990 ຈໍານວນໜຶ່ງ
- ຄະນະພັກ ຄະນະປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນຄັ້ງທີ 2 ຖືກບົ່ງຕົວ ປີ 1989 ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ທ່ານ ພົນໂທ ສີພອນ ຜາລີຂັນ         ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເປັນເລຂາຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ປະທານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ພັນເອກ ແກ້ວ ຄໍາມະນີ          ເປັນຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ

3) ທ່ານ ຄໍາບົດ ສີສຸວົງ              ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ຮອງປະສານປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ສີວິໄລ ສຸລິວົງ              ເປັນກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

5) ທ່ານ ແໜ້ນ ພັນທະວົງ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

6) ທ່ານ ພທ ຄໍາພັນ ສີບົວລິພາ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

7) ທ່ານ ພທ ບຸນໄທ ທະວີສັກ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

8) ທ່ານ ບຸນອັ້ງ ວົງໄຊ                   ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ຈານນໍາ ຈິດຕະວົງ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນະວົງ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

11) ທ່ານ ສຸວັນນະສົງຄາມ ແຈ້ງສະຫວ່າງ    ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ ແລະ ກໍາມະການປົກຄອງແຂວງ

12) ທ່ານ ສິງລາ ພົມມະສີ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13)ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສົມປຣົງ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14)ທ່ານ ຄໍາລອດ ສິນລາກອນ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ສົມຫວັງ ສີປະເສີດ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

- ຄະນະພັກ ຄະນະປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນຄັ້ງທີ 3 ຖືກບົ່ງຕົວປີ 1991 ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ທ່ານ ພົນໂທ ສີພອນ ຜາລີຂັນ      ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເປັນເລຂາຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນິວົງ              ກໍາມະການປະຈໍາ

3) ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສົມປຣົງ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

4) ທ່ານ ບຸນໄທ ທະວີສັກ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

5) ທ່ານ ຄໍາມີ ໄຊຍະວົງ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

6) ທ່ານ ຄໍາເມິງ ພົງທະດີ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

7) ທ່ານ ບຸນອັ້ງ ວົງໄຊ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

8) ທ່ານ ສິງລາ ພົມມະສີ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ສີບຸນທໍາ                     ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ສະນິດ ສ້າງຄໍາ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ສົມຫວັງ ດາລາສັກ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

- ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ ຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ Iຂອງອົງຄະນະພັກຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ ວັນທີ 5-8/04/1993 ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

1) ທ່ານ ໝູນແກ້ວ ອໍລະບູນ            ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເປັນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ຄໍາມີ ໄຊຍະວົງ             ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ

3) ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນະວົງ             ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ຄໍາເມິງ ພົງທະດີ           ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງວຽງຈັນແລະຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

5) ທ່ານ ບຸນຍິ່ງ ພົມມະຈັນ             ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງວຽງຈັນ

6) ທ່ານ ສະນິດ ສ້າງຄໍາ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

7) ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

8) ທ່ານ ບຸນຍົງ ສີສົມປຣົງ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ສີບຸນທໍາ                    ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ພັ.ທ ຄໍາຜາງ ກອງຈັນແສງ    ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ພັ.ອ ກອງສີ ທໍາມະວົງ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ພັ.ທ ທອງໃສ່ ທໍາມະວົງ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ບຸນເອກ ແກ້ວວິໄລຫົງ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ສີພາ ສໍລັງກູນ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ພັ.ຕ ສີສະຫວາດ ແກ້ວມາລາວົງ ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ອຸ່ນຄໍາ ບຸນຍະແສງ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ 

17) ທ່ານ ສີທອນ ຫຼວງອາໄພ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

ທ່ານ ໝູນແກ້ວ ອໍລະບູນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ  I 
(ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ)
- ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ II ຂອງອົງຄະນະພັກຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ຄັ້ງວັນທີ26-28/01/1998ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

1) ທ່ານ ໝູນແກ້ວ ອໍລະບູນ         ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເປັນເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ຄໍາເບັງ ສິນນະວົງ           ເປັນຮອງເລຂາ

3) ທ່ານ ຄໍາເມິງ ພົງທະດີ           ເປັນຮອງເລຂາ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ສະນິດ ສ້າງຄໍາ              ເປັນກໍາມະການປະຈໍາ

5) ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ             ເປັນກໍາມະການປະຈໍາ

6) ທ່ານ ພັ.ອ ຄໍາຜາງ ກອງຈັນແສງ     ເປັນກໍາມະການປະຈໍາ

7) ທ່ານ ພັ.ທ ສີສະຫວາດ ແກ້ວມາລາວົງ  ເປັນກໍາມະການປະຈໍາ

8) ທ່ານ ພັ.ທ ທອງໃສ່ ທໍາມະວົງ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ສີພາ ສໍລັງກູນ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ນ. ວິໄລວຽງ ພິມມະສອນ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ວັນໄຊ ຊົງຊາຢູ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ທອງວັນ ວິໄລເຮືອງ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ເຂົາແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ຮວດແກ້ວ ແກ່ນມະນີ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ເຜີຍ ພິລາສຸກ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ບຸນໂຕ້ ພິມມະສານ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

17) ທ່ານ ພູທອງ ແສນສຸລິນທາ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

18) ທ່ານ ສູນ ທອງຄໍາ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

19 )ທ່ານ ບົວສາ ສັກດາວົງ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

20) ທ່ານ ຄໍາພາ ຈັນທະມຸງຄຸນ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

21) ທ່ານ ວິນັດ ສີສຸວົງ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

ທ່ານ ໝູນແກ້ວ ອໍລະບູນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ
-  ການນໍາແຂວງວຽງຈັນຮອດຕົ້ນປີ 2002 ຄະນະພັກແຂວງປັບປຸງໃໝ່ໂດຍທ່ານດຣສີໂຫບັນນະວົງ,  ກໍາມະການສູນກາງພັກມາເປັນເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

 

ທ່ານ ດຣ ສີໂຫ ບັນນະວົງ,  ກໍາມະການສູນກາງພັກເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ
- ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IIIຂອງອົງຄະນະພັກຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ຄັ້ງວັນທີ 14-16/11/2005 ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

1) ທ່ານ ສົມເພັດ ທິບມາລາ        ກໍາມະການສຸນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ຄໍາເມິງ ພົງທະດີ         ເປັນຮອງເລຂາແລະຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

3) ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ           ເປັນຮອງເລຂາ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ວັນໄຊ ຊົງຊາຢູ             ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

5) ທ່ານ ຮວດແກ້ວ ແກ່ນມະນີ         ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

6) ທ່ານ ພັອ ສີດາລໍ່ ຈົ່ງເຕັງເຈ່ຍຊ້າ     ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

7) ທ່ານ ທອງວັນ ວິໄລເຮືອງ          ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

8) ທ່ານ ພັອ ຄໍາມ້າວ ຫຼ້າຈັນເພັດ       ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດມະວົງ              ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ວິນັດ ສີສຸວົງ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ພູທອງ ແສນສຸລິນທາ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ເຂົາແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ນ. ອິນຄໍາ ພັນດາລາ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ບຸນຊູ່ມ ສີສະຫວາດ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ສຸລິສັກ ອາສາກິດຕິກຸນ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ພັອ ອຸ່ນແສງ ແກ້ວດາລາວົງ     ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

17) ທ່ານ ວົງສະໄໝ ເລັງຊົງປາວ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

18) ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ວົງສໍາພັນ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

19) ທ່ານ ນ. ວົງຄໍາ ສຸທໍາມະວົງ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

20) ທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

21) ທ່ານ ນ.ທ່ອນແກ້ວ ພັນທະນາວົງ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

22) ທ່ານ ກອງສີ ອຸດົມ                  ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

23) ທ່ານ ຄໍາບົງ ຄອນສະຫວັນ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

24) ທ່ານ ນ.ຈັນແພງ ວິພາວັນ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

25) ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ດວງພະຈັນ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

26) ທ່ານ ນ. ສິງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

27) ທ່ານ ສຸວັນ ສຸທໍາມະວົງ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

28) ທ່ານ ບຸນລັບ ສີບຸນໂຮມ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

29) ທ່ານ ສິງໄຊ ວັນທອງທິບ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

30) ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

31) ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

ທ່ານ ສົມເພັດ ທິບມາລາ ກໍາມະການສຸນກາງພັກ,  ເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ 

                                     

ທ່ານຄໍາເມິງພົງທະດີ                                                                       ທ່ານຄໍາເຈນວົງໂພສີ           
ຮອງເລຂາ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ                                ຮອງເລຂາ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງວຽງຈັນ

    ທ່ານ ວັນໄຊ ຊົງຊາຢູ              ທ່ານ ຮວດແກ້ວ ແກ່ນມະນີ              ທ່ານ ພັອ ສີດາລໍ່ ຈົ່ງເຕັງເຈ່ຍຊ້າ               

                        ທ່ານ ທອງວັນ ວິໄລເຮືອງ                  ທ່ານ ພັອ ຄໍາມ້າວ ຫຼ້າຈັນເພັດ                 ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດມະວົງ

- ມາຮອດວັນທີ 24 ເດືອນ 07 ປີ 2007 ຄະນະພັກແຂວງໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ໂດຍເອົາທ່ານຈັນສີໂພສີຄໍາ, ກໍາມະການສູນກາງພັກໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກສູນກາງພັກໃຫ້ມາເປັນເລຂາພັກແຂວງ ແລະ ສູນກາງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານຄໍາເມິງພົງທະດີເປັນເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈັນສີ ໂພສີຄໍາ,  ກໍາມະການສູນກາງພັກ,  ເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ
- ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ຄັ້ງວັນທີ 21-23 ເດືອນ 09 ປີ 2010 ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

1) ທ່ານ ຄໍາເມິງ ພົງທະດີ         ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ພັອ ສີດາລໍ່ ຈົ່ງເຕັງເຈ່ຍຊ້າ    ເປັນຮອງເລຂາ

3) ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດມະວົງ          ເປັນຮອງເລຂາແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ພັອ ດຣ ຄໍາມ້າວ ຫຼ້າຈັນເພັດ   ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

5) ທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ          ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດແຂວງວຽງຈັນ

6) ທ່ານ ເຂົາແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ        ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

7) ທ່ານ ນາງ ສິງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ     ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

8) ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ          ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ພັ.ອ ອຸ່ນແສງ ແກ້ວດາວັນ      ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

10) ທ່ານ ວິນັດ ສີສຸວົງ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ນ. ອິນຄໍາ ພັນດາລາ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ສຸລິສັກ ອາສາກິດຕິກຸນ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ວົງສໍາພັນ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ນ. ວົງຄໍາ ສຸທໍາມະວົງ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ກອງສີ ອຸດົມ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ນ.ຈັນແພງ ວິພາວັນ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

17) ທ່ານ ສິງໄຊ ວັນທອງທິບ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

18) ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

19) ທ່ານ ຈັນແປງ ດວງພະຈັນ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

20) ທ່ານ ຄໍາສົດ ເພັດລາວັນ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

21) ທ່ານ ຄໍາຜອງ ດວງວິໄລ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

22) ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

23) ທ່ານ ເສດໄຊ ວິໄລໄຟ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

24) ທ່ານ ລາວປາວຊົງ ນະວົງໄຊ        ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

25) ທ່ານ ນ. ຈັນທະບູນ ໂພສະລາດ      ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

26) ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ           ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

27) ທ່ານ ຄໍາຟອງ ບົວທອງ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

28) ທ່ານ ເທບພະໄທ ແກ້ວເຂັມເພັດ       ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

29) ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

ທ່ານ ຄໍາເມິງ ພົງທະດີ  ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

 

                                           ພັອສີດາລໍ່ຈົ່ງເຕັງເຈ່ຍຊ້າຮອງເລຂາ                ທ່ານບຸນມີພຸດມະວົງຮອງເລຂາ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

 

ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງວຽງຈັນ

ພັອ ດຣ ຄໍາມ້າວ ຫຼ້າຈັນເພັດ         ທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ            ທ່ານ ເຂົາແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ
ປະທານກວດກາພັກ-ລັດ

ທ່ານ ນາງ ສິງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ,         ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ       ພັ.ອອຸ່ນແສງ ແກ້ວດາວັນ 
ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ
- ການນໍາແຂວງວຽງຈັນ ຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ V ຂອງອົງຄະນະພັກຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ຄັ້ງວັນທີ 23-25ເດືອນກັນຍາປີ 2010 ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

1) ທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ             ກໍາມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

2) ທ່ານ ພັອ ສີດາລໍ່ ຈົ່ງເຕັງເຈ່ຍຊ້າ      ເປັນຮອງເລຂາ

3) ທ່ານ ນາງ ສິງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ        ເປັນຮອງເລຂາ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

4) ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ            ເປັນຮອງເລຂາ

5) ທ່ານ ອຸ່ນແສງ ແກ້ວດາວັນ            ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

6) ທ່ານ ວິນັດ ສີສຸວົງ                   ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ປະທານກວດກາແຂວງ

7) ທ່ານ ນາງ ຈັນແພງ ວິພາວັນ            ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

8) ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ວົງສໍາພັນ            ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

9) ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ             ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

10) ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ             ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

11) ທ່ານ ພັ.ອ ທອງເຄນ ບຸນໜັ້ນ           ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

12) ທ່ານ ນ. ອິນຄໍາ ພັນດາລາ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

13) ທ່ານ ກອງສີ ອຸດົມ                    ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

14) ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

15) ທ່ານ ຈັນແປງ ດວງພະຈັນ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

16) ທ່ານ ຄໍາສົດ ເພັດລາວັນ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

17) ທ່ານ ຄໍາຜອງ ດວງວິໄລ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

18) ທ່ານ ເສດໄຊ ວິໄລໄຟ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

19) ທ່ານ ນ. ຈັນທະບູນ ໂພສະລາດ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

20) ທ່ານ ຄໍາຟອງ ບົວທອງ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

21) ທ່ານ ເທບພະໄທ ແກ້ວເຂັມເພັດ          ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

22) ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລາວົງ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

23) ທ່ານ ອຸດົງ ວົງສະຫວາດ               ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

24) ທ່ານ ກອງຄໍາ ອິນໄພຍະລາດ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

25) ທ່ານ ຄໍາພູທອນ ເທບສຸພົນ              ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

26) ທ່ານ ສີຕານ ສຸກປັນຍາ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

27) ທ່ານ ພອນແກ້ວ ຂຸນພົນ                ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

28) ທ່ານ ພັ.ອ ບຸນມາ ວົງດາລາແສນ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

29) ທ່ານ ສົມປະສົງ ສຸວົງຄໍາຈັນ             ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

30) ທ່ານ ນ. ຈັນທະຄອນ ສີອໍາພອນ         ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

31) ທ່ານ ສຸກັນ ສີວິໄລຣັດ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

32) ທ່ານ ສຸມຸນທາ ສົມຈົນມະວົງ            ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

33) ທ່ານ ພູວອນ ບຸນວິໄລ                 ເປັນກໍາມະການພັກແຂວງ

ທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

ທ່ານ ພັອ ສີດາລໍ່ ຈົ່ງເຕັງເຈ່ຍຊ້າ                ທ່ານ ນາງ ສິງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ        ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ     
ຮອງເລຂາຮອງເລຂາ,  ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນຮອງເລຂາ
ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ອຸ່ນແສງ ແກ້ວດາວັນ                 ທ່ານ ວິນັດສີສຸວົງ           ທ່ານ ນາງ ຈັນແພງ ວິພາວັນ 
                       ປະທານກວດກາແຂວງ

ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ວົງສໍາພັນ         ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ          ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ 
ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ

ທ່ານ ພັ.ອ ທອງເຄນ ບຸນໜັ້ນ