header

ຕິດຕໍ່ ປະສານງານ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມວຽກລັດ

ໜ່ວຍງານ ໄອທີ

1. ທ່ານ ດາວວອນ ວົງສີ               ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໄອທີ      ໂທ: 020 54598338
2. ທ່ານ ນາງ ນິພາວັນ ເຫຼົາສະດິດ       ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໄອທີ   ໂທ: 020 77667078
3. ທ່ານ ມອງ ສີຫານາມ               ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ     ໂທ: 020 56006082
4. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ສີຫາລາດ       ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ     ໂທ: 020 99998610
ຫ້ອງການ: ໂທ 023 400 225 / ແຟກ: 023 400 225